معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

بررسی موضوعی مجلات: Nature Biotechnology

بررسی موضوعی مجلات: Nature Biotechnology

📓مجله: Nature Biotechnology

🔖Last Impact Factor: 35.724

📆 ماه/شماره مورد بررسی:
ژانویه و فوریه ۲۰۱۹

📊 موضوعات اصلی:
🔹Microbiotaکلید واژه ها: # # # # #