معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

بررسی موضوعی مجلات: Nucleic Acid Research

بررسی موضوعی مجلات: Nucleic Acid Research

📓مجله: Nucleic Acid Research

🔖Last Impact Factor: 11.561

📆 ماه/شماره مورد بررسی:
ژانویه و فوریه ۲۰۱۹

📊 موضوعات اصلی:
🔹Gene Regulation
🔹Chromatin


کلید واژه ها: # # # # #