معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

بررسی موضوعی مجلات: Plos Computional Biology

بررسی موضوعی مجلات: Plos Computional Biology

📓مجله: Plos Computational Biology

🔖Last Impact Factor: 3.955

📆 ماه/شماره مورد بررسی:
ژانویه و فوریه ۲۰۱۹

📊 موضوعات اصلی:
🔹Neurology
🔹Signallingکلید واژه ها: # # # # #

telegram