معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

بررسی موضوعی مجلات: Molecular Systems Biology

بررسی موضوعی مجلات: Molecular Systems Biology

📓مجله: Molecular System Biology

🔖Last Impact Factor: 8.447

📆 ماه/شماره مورد بررسی:
ژانویه و فوریه ۲۰۱۹

📊 موضوعات اصلی:
🔹RNA-seq
🔹Proteogenomicsکلید واژه ها: # # # # #