معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

بررسی موضوعی مجلات: Database

بررسی موضوعی مجلات: Database

📓مجله: Database

🔖Last Impact Factor: 3.987

📆 ماه/شماره مورد بررسی:
ژانویه و فوریه ۲۰۱۹

📊 موضوعات اصلی:
🔹Text Miningکلید واژه ها: # # # # #