معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

بررسی موضوعی مجلات: PNAS

بررسی موضوعی مجلات: PNAS

📓مجله: PNAS

🔖Last Impact Factor: 9.504

📆 ماه/شماره مورد بررسی:
ژانویه و فوریه ۲۰۱۹

📊 موضوعات اصلی:
🔹Agriculture
🔹Neuroscience


کلید واژه ها: # # # # #