معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

بررسی موضوعی مجلات: IEEE ACM Transaction on Computational Biology and Bioinformatics

بررسی موضوعی مجلات: IEEE ACM Transaction on Computational Biology and Bioinformatics

📓مجله: IEEE ACM Transaction on Computational Biology and Bioinformatics

🔖Last Impact Factor: 2.428

📆 ماه/شماره مورد بررسی:
ژانویه و فوریه ۲۰۱۹

📊 موضوعات اصلی:
🔹Sequence Analysis
🔹Machine Learning
🔹Gene Expression
🔹Bio-Networkکلید واژه ها: # # # # #