معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

بررسی موضوعی مجلات: Nature Communications

بررسی موضوعی مجلات: Nature Communications

📓مجله: Nature Communications

🔖Last Impact Factor: 12.353

📆 ماه/شماره مورد بررسی:
ژانویه و فوریه ۲۰۱۹

📊 موضوعات اصلی:
🔹Drug Discovery
🔹Neurologyکلید واژه ها: # # # # #