معرفی نویسنده

سحر برهانی

دانشجوی دکترا بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

افزایش دفاع میزبان مبتلا به سیستیک فایبروزیس

افزایش دفاع میزبان مبتلا به سیستیک فایبروزیس

🧬 جهش هایی که منجر به عدم عملکرد تنظیم کننده های رسانایی بین غشایی فیبروز سیستی (CFTR) می گردند، مانند ترشح بافت پوششی -Cl و -HCO3، موجب کاهش PH مایعات سطحی مجاری هوایی می شوند و دفاع سیستم تنفسی در افراد مبتلا به سیستیک فایبروزیس را مختل می کنند.

 
💉 افزودن آمفوتریسین B، مولکول کوچکی که کانال های یونی غیرانتخابی بازسازی شده ترشح کننده -HCO3 را شکل می دهد که از نظر عملکردی وابسته به ATPaseهای غشایی Na/K است، موجب افزایش PH مایعات سطحی مجاری هوایی در افراد مبتلا به سیستیک فایبروزیس می گردد.


🧫 آمفوتریسین B علاوه بر PH مایعات سطحی مجاری هوایی، ویسکوزیته و فعالیت ضدباکتریایی در کِشت های اولیه بافت پوششی مجاری هوایی را در افرادی که مبتلا به سیستیک فایبروزیس ناشی از جهش های مختلف مانند فقدان CFTR را بازسازی می کند و از طریق مکانسیمی مستقل از CFTR و ژنوتایپ، سیستم دفاعی مجاری هوایی را ترمیم می کند.

📌 منبع:
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1018-5

کلید واژه ها: # # # # #