معرفی نویسنده

عطیه احمدی

دانشجوی ارشد بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

چرا بعضي از حيوانات را مي توان اهلي کرد و بعضي ديگر را نه؟

چرا بعضي از حيوانات را مي توان اهلي کرد و بعضي ديگر را نه؟

چرا بعضي از حيوانات را مي توان اهلي کرد 🐴🐍و بعضي ديگر را نه؟
 آيا دليلي تکاملي براي این موضوع وجود دارد؟ 

اين سوال توسط سوزان ساددين، دکتراي زيست شناسي تکاملي در سايت کوآرا پاسخ داده شد: 

🐸من شک دارم حيواني وجود داشته باشد که با سعي و تلاش اهلی نشود اما بي شک اهلی کردن بعضي از بعضي ديگر راحت تر است. 
 گربه هاي وحشي، انفرادي و ترس آورهستند؛ 🐅گرگ و گراز، وحشي و تهاجمي هستند . گونه هاي اهلي و خانگي آنها به شدت کاهش يافته است. 🐈در مورد گربه ها و سگ ها اين انتخاب احتمالا در ابتدا طبيعي بوده است. جمعيت هايي از آنها درحاشيه شهرک هاي انساني يافت مي شوند، بعدها مردم به طور آگاهانه آنها را پرورش دادند تا ويژگي هاي مناسب و مد نظر خود را ارتقا دهند. 

📚پروفسور جارد داياموند در اين باره مي گويد که براي اهلي شدن، هر جانوري بايد 6 ويژگي داشته باشد: يک رژيم غذايي متنوع، بلوغ سريع، تمايل به زاد و ولد در اسارت، تعليم پذيري، اعصاب قوي و طبيعتي که با سلسله مراتب اجتماعي سازگار باشد. 

❄️تيم تحقيقاتي سيبري، اخيراً به بررسي و تسلسل سازي DNA  روباه پرداخته و سعي کرده اند ژن هاي خاصي که مسئول اين رابطه دوستانه با انسان و رام شدگي هستند را پيدا کنند که موفقيت هاي خوبي نيز در اين زمينه کسب کرده اند. اگر دانشمندان بتوانند ژن هايي را مشخص کنند ( ژن هايي که در هر حيواني متفاوت خواهد بود) که 6 ويژگي بيان شده توسط داياموند را در کنترل دارند و بتوانند دانش را با تکنيک هايي مانند لقاح مصنوعي ترکيب کنند، شايد تمامي موانع بر سر راه اهلي سازي تمامي گونه هاي جانوري برداشته شوند. 

🐗اهلي کردن فرايند تکاملي است که وقتي انسان ها انتخاب مي کنند موجودات زنده را بيش از چندين نسل پرورش دهند، ويژگي هاي مفيد آنها را برجسته مي کند. رام کردن فرآيند آرام سازي و راحت بودن يک حيوان خاص  با انسان است. بسياري از حيوانات (مانند کلاغ هاي خانگي) اهلي نيستند، و 🐾بسياري از حيوانات خانگي (مانند جوجه هاي مزرعه) رام نيستند🐣. همانگونه که آزمايش بيليوف نشان مي دهد، حتي گونه هايي که به طور طبيعي رام کردنشان بسيار دشوار است، هنوز هم مي تواند با تلاش آنها را اهلي کرد و مورد استفاده قرار داد. 


📍منبع:
https://www.forbes.com/sites/quora/2016/10/24/why-can-some-animals-be-domesticated-but-not-others/amp/

کلید واژه ها: # # # # #