معرفی نویسنده

سحر برهانی

دانشجوی دکترا بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

نقش سلول های CAR T در تنظیم فرار آنتی ژن تومور

نقش سلول های CAR T در تنظیم فرار آنتی ژن تومور


گیرنده های آنتی ژنی کایمری (CARs) گیرنده های آنتی ژنی ساختگی هستند که اختصاصیت، عملکرد و ماندگاری سلول T را از نو برنامه نویسی می کند. 


🧫 سلول های CAR T جداشده از بیماران در برابر طیف گسترده ای از بدخیمی های سلول  B کارآمدی قابل توجهی نشان می دهند، و نتایج آزمایشات بالینی اولیه فعالیت علیه تومور مغز استخوان چندگانه را پیشنهاد می کنند. 

در مقابل این نرخ بالای پاسخ ها، در درصد بزرگی از بیمارانی که آنتی ژن منفی یا دارای مقدار کمی آنتی ژن بودند عود دوباره بیماری رخ داد. 

برخلاف مکانیسم هایی که موجب از دست رفتن کامل و دائمی آنتی ژن می گردند، مکانیسم هایی که مربوط به فرار تومورهای با آنتی ژن های کم می شوند ناشناخته است. 

💉 در این مطالعه، با استفاده از مدل موش مبتلا به لوسمی، نشان داده شد که CARs از دست دادن برگشت پذیر آنتی ژن را از طریق تروگوسیتوز ( پروسه فعالی که در آن آنتی ژن هدف به سلول های T منتقل می گردند) تحریک می کنند، بنابراین چگالی هدف بر روی سلول های توموری را کاهش داده و با تهییج همنوع کشی سلول های کشنده T و اختلال عملکرد سلول های T موجب از بین رفتن فعلالیت سلول های T می گردند. 


📌منبع:
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1054-1

کلید واژه ها: # # # # #