معرفی نویسنده

عطیه احمدی

دانشجوی ارشد بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

سیاهچاله ها به ما کمک می کنند تا در سفر بین ستاره ای میانبر بزنیم؟

سیاهچاله ها به ما کمک می کنند تا در سفر بین ستاره ای میانبر بزنیم؟

🔹همان طور که می دانید،کشش گرانشی سیاهچاله ها آنقدر قوی است که نور را همانند یک آینه ی کیهانی غول پیکر و عجیب،دچار پیچش می کند.

🔸سفینه های فضایی برای هر حرکت در فضا به میزانی از انرژی و سوخت احتیاج دارند که بسیار هزینه بر است لذا پیدا کردن راهی برای صرفه جویی در میزان استفاده از سوخت همواره در سفرهای طولانی فضایی مورد توجه بوده است.

🔹سیاهچاله ها به سبب خاصیتی که دارند یک منبع انرژی محسوب می شوند و یک سفینه فضایی قادر است انرژی را از سیاهچاله برباید و با جهش فوق العاده در میزان سرعت خود،بدون نیاز به سوخت بیشتر سفر طولانی بین ستاره ای خود را انجام دهند.

🔸ما هم اکنون نیز از این ربایش انرژی استفاده می کنیم.سفینه هایی که خارج از مدار زمین مثلاً حول مدار مشتری در حرکتند،برای غلبه بر نیروی گرانش،در مدارسیاره ی مورد نظر سرعت می گیرند.


📌منبع:
http://www.newscientist.com/article/2196391-black-holes-and-lasers-could-let-us-cheat-at-interstellar-travel/

کلید واژه ها: # # # # #