معرفی نویسنده

سحر برهانی

دانشجوی دکترا بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

فیلوژنی مولکولی Achriopterini و توصیف دو گونه جدید

فیلوژنی مولکولی Achriopterini و توصیف دو گونه جدید

🐛 فیلوژنی مولکولی Achriopterini و توصیف دو گونه جدید از Splendid در ماداگاسکار

خانواده Achrioptera تاکسونی از حشرات بزرگ و به صورت استثنایی رنگارنگ هستند که در ماداگاسکار و جزایر کومور زندگی می کنند.

🐞 در این مطالعه موقعیت فیلوژنتیک Achriopterini  که شامل جنس های Achrioptera و Glawiana هستند، مطالعه و براساس فیلوژنی چندژنی نشان داده شد که برخلاف مطالعات مورفولوژیکی گذشته دارای رابطه خویشاوندی با Phasmid های ماداگاسکار هستند. 

🦋 استفاده از یک رویکرد DNA barcoding بر پایه توالی های COI تفاوت میان این گونه های به ظاهر مشابه را آشکار کرد. علاوه براین با استفاده از تاکسونومی یکپارچه این شواهد گونه جدیدی تحت عنوان Achrioptera manga براساس تفاوت های مورفولوژیکی، کروماتیکی و ژنتیک هسته و میتوکندری معرفی گردید. 

🦗 این گونه های جدیدِ بسیار زیبا اهمیت قلمرو زندگی این حشرات در تنوع زیستی و ریز بوم زادی نشان می دهند. الگوی جغرافیای زیستی این گونه های Manga با جفت گونه های خزندگان و دوزیستان به صورت موازی تکرار شده است که تاریخ تکاملی مشابهی را پیشنهاد می کند.

📌منبع:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2019.00105/full

کلید واژه ها: # # # # #