معرفی نویسنده

عطیه احمدی

دانشجوی ارشد بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

به مناسبت روز جهانی ایمونولوژی

به مناسبت روز جهانی ایمونولوژی

راهنمای بیوانفورماتیک برای ایمونولوژیست ها💻💉

بیوانفورماتیک شامل ابزارهایی است مناسب، قابل دسترس، تاحدی ارزان که بسیاری از آن ها بدون نیاز به آموزش تخصصی قابل استفاده می باشد⌨️
با این حال ابزارهای بیوانفورماتیک مورد توجه ایمونولوژیست ها قرار ندارد.

🔖💉 در این مقاله مجموعه ای از ابزارهای بیوانفورماتیکی و قابل استفاده با استفاده از تحقیقات بر روی ژن انسانی ناشناخته SCARA3 ، مورد بررسی قرار گرفته است.

این ژن به اندازه کافی واگرا بوده و عملکرد مشخصی را نشان نمی دهد. 🔮

 حال سوأل این است که آیا سکانس این ژن شباهتی  با دیگر ژن ها دارد؟
یا در بدن انسان کجا بیان می شود؟
یا در چه موجودات دیگری بیان می شود؟
⚙️⛓

برای پاسخ به این مسأله و هزاران سوأل در ذهن که منجر به کشف عملکرد این ژن می شود، ابزار بیوانفورماتیک  راه گشا است و این پتانسیل را دارد که مسیر عملکرد و ساختار آن را به ما نشان بدهد.

پیش به سوی حل پیچیدگی های حیات به کمک بیوانفورماتیک 🎯


📌منبع:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3849744/

کلید واژه ها: # # # # #