معرفی نویسنده

عطیه احمدی

دانشجوی ارشد بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

سل بیماری ساده ای نیست

سل بیماری ساده ای نیست

👩‍🔬درسال ۱۸۸۲ میلادی درچنین روزی یعنی ششم ماه می رابرت کخ کشف میکروب سل را اعلام کرد.
وی۲۴ مارس یعنی دوهفته پیش از آن مایکوباکتریوم توبرکلوزیس را که درطول تاریخ عمربسیاری را کوتاه کرده , کشف کرده بود.

💊شناسایی به موقع این باکتری پیش از آنکه مقاومت دارویی رخ دهد بسیار حائز اهمیت است.

💻روش های یادگیری ماشین به پیش بینی صحیح این باکتری و تجویز دقیق دارو و شناسایی مارکرهای مقاومت دارویی کمک شایانی میکند.

🦠بااین حال این تکنیک ها برای مقدار زیادی نمونه جهت شناسایی مارکرهای مقاومت تایید نشده اند.

دراین مقاله روش های مختلف یادگیری ماشین برای ۱۳۴۰۲ نمونه از۱۶ کشور در هر۶ قاره به کار گرفته شده است.


📌منبع:
https://academic.oup.com/bioinformatics/advance-article/doi/10.1093/bioinformatics/bty949/5194336

کلید واژه ها: # # # # #