معرفی نویسنده

عطیه احمدی

دانشجوی ارشد بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

اپیدمیولوژی سرطان در کودکان

اپیدمیولوژی سرطان در کودکان

👼🏻مقاله ی پیش رو درباره ی نرخ ابتلای کودکان به سرطان و میزان بقا درآنان توضیح داده است.

🔦این گزارش برمبنای پایگاه داده هایی هست که با سرویس اطلاع رسانی اتوماتیک سرطان(ACCIS) همکاری میکنند.

💉طبق این اطلاعات که به رده بندی بین المللی سرطان اشاره دارد،در۳۴% لوسمی ۲۳% تومورهای مغزی و ۱۲% لنفوم ها افراد زیر۱۵ سال دخیل میشوند.

بیشترین موارد تشخیصی لوسمی و لنفوبلاستی حاد و نوروبلاستوما و نفروبلاستوما میباشد.

البته درکشورهای مختلف این آمار متفاوت است;اما تمامی آمار یک  نکته مشترک دارند وآن افزایش نرخ ابتلای کودکان میباشد.

باتوجه به سال های۱۹۹۵-۲۰۰۲این داده ها نشان میدهند۸۱% مبتلایان هیچ تغییری بعداز درمان نشان ندادند

⏪البته پرواضح است همه ی کشورها دیتاهای خودرا دردسترس سازمان های جهانی ذی ربط قرار نمیدهند واین وضعیت نیاز به پیگیری بیشتر دارد. 


📌منبع:
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-77953022239&origin=inward&txGid=0f86d8d168315ac1b9287d241170f754

کلید واژه ها: # # # # #