معرفی نویسنده

عطیه احمدی

دانشجوی ارشد بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

عمرخیام که بود ؟!

عمرخیام که بود ؟!

🎼🎺🎻عمر خیام ریاضیدان ، ستاره شناس،فیلسوف و شاعربرجسته ی ایرانی است که اهل نیشابور است.

🗓او همان کسی است که دقیق ترین تقویم جهان یادگار اوست.

🗞قبل از ورود اسلام به ایران🇮🇷 و به روزگار زمامداری ساسانیان هرسال مرکب از۳۶۵روز در ۱۲ ماه بود; از آنجا که سال مداری و حقیقی ۳۶۵ روز و۵ ساعت و۴۸ دقیقه و۴۹ ثانیه بود،هر۴سال یکبار،سال عرفی ساسانیان از سال حقیقی یک روز عقب می افتاد و نوروز با اول فروردین تطابق نداشت.📖

🎎درزمان سلطنت سلجوقیان،از حکیم عمرخیام که تنها۳۲ سال داشت خواسته شد تا مشکل را حل کندو🔐 او با نبوغ خود توانست تقویمی 🗓 ارائه دهد که نوروز در نقطه اعتدال بهاری قرار گیرد🏵🌺🍀.

به اعتقاد ستاره شناسان🌠 تقویم خورشیدی دقیق تراز تقویم میلادی است زیرا که مشکل در دقت آن هر۳هزارو ۷۷۰ سال،یک روز است🤔
اماتقویم میلادی هر۳ هزارو ۳۳۰ سال یک روز به مشکل برمیخورد.🔍 


📌منبع:
https://www.independent.co.uk/news/science/omar-khayyam-google-doodle-who-death-persia-poet-astronomer-years-time-math-a8919141.html

کلید واژه ها: # # # # #