معرفی نویسنده

سمیه آزادیان

کارشناس ارشد رشته بیوفیزیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

فاکتورهای رونویسی، کلیدی برای کشف چگونگی تکامل انسان

فاکتورهای رونویسی، کلیدی برای کشف چگونگی تکامل انسان

✳️ فاکتورهای رونویسی، کلیدی برای کشف چگونگی تکامل انسان🔸فاکتورهای رونویسی از طریق موتیف های متصل شونده به DNA، بیان ژن ها را تنظیم می کنند. پیشگویی دقیق این موتیف ها به دلیل این که بررسی همه آن ها در تمام ژنوم های توالی یابی شده یوکاریوت ها غیرممکن است، ضروری است. 

👩‍💻 در اینجا از یک روش محاسباتی جدید تحت عنوان "رگرسیون شباهت" برای بررسی و پیشگویی تکامل موتیف های فاکتورهای رونویسی استفاده شده است.


🔎 در این پژوهش، آشکار شد که ژن های مربوط به برخی از فاکتورهای رونویسی که تصور می شد در بین تعداد بسیاری از گونه ها دارای نقش های مشابه هستند، در انسان ها منحصر به فرد بوده و می تواند به ما در مورد چگونگی بوجود آمدن گونه انسان کمک کند. 
👨‍🔬پژوهشگران بر این باورند که این یافته ها می تواند پاسخگوی تفاوت هایی باشد که بین انسان و شامپانزه وجود دارد.


👨‍⚕️ "سام لمبرت" پژوهشگر این مقاله گفت: حتی در گونه ‌های نزدیک به انسان مانند شامپانزه‌ 🦍، یک بخش قابل توجهی از فاکتورهای رونویسی وجود دارد که احتمالاً به توالی‌های جدیدی 🧬 متصل می شوند. 
🎯 این بدان معنی است که آن ها دارای عملکرد جدیدی بوده و بیان ژن های مختلفی که ممکن است برای تفاوت‌های گونه‌ ای مهم باشند را تنظیم کنند. 


📊 در حالی که ۹۹ درصد از ژنوم‌ شامپانزه‌ و انسان‌ یکسان هستند، اما به گفته محققان تنها دوازده فاکتور رونویسی با موتیف های متفاوت در این دو گونه وجود دارد که همین تعداد می‌ تواند منجر به تفاوت ‌در بیان هزاران ژن مختلف شوند و این تفاوت ‌های مولکولی می‌تواند در نهایت منجر به ایجاد برخی تغییرات در بین شامپانزه‌ و انسان‌ شود. 

🌀 استفاده از این روش برای پیشگویی، همچنین ادعاهای قبلی در مورد حفاظت شدگی تقریبا کامل موتیف ها بین انسان و مگس سرکه را به چالش می کشد.


📌منبع:
https://www.nature.com/articles/s41588-019-0411-1

کلید واژه ها: # # # # #