معرفی نویسنده

سمیه آزادیان

کارشناس ارشد رشته بیوفیزیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

جنبه های کاربردی و نظری زیست شناسی سامانه ای

زیست شناسی سامانه ای یک رشته به سرعت در حال گسترش بوده و شامل مطالعه سیستم های زیستی بوسیله مدل سازی ریاضی و تجزیه و تحلیل حجم زیادی از داده های زیستی است.

این کتاب مبانی نظری زیست شناسی سامانه ای و همچنین کاربرد آن در مطالعات مربوط به میزبان های انسانی، عوامل بیماری زا و بیماری های مرتبط را ارائه می دهد.

فصل های این کتاب توسط کارشناسان مشهور این حوزه نوشته شده است. برخی از مباحث که در این کتاب به طور عمق مورد بحث قرار گرفته است عبارتند از: مدل سازی محاسباتی باکتری های مقاوم به چند دارو، زیست شناسی سامانه ای سرطان، ایمونولوژی سامانه ای، برنامه ریزی مجدد سلولی، مدل سازی زیستی با استفاده از شبکه های پتری، مدل سازی محاسباتی مدارهای عصبی، بازسازی و تجزیه و تحلیل شبکه های تنظیم کننده ژن.

دانلود فایل

کلید واژه ها: زیست شناسی سامانه ای شبکه های زیستی مدل سازی تحلیل شبکه های زیستی بازسازی شبکه

telegram