معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

مبانی آمار زیستی

یادگیری آمار، ریاضیات و کاربرد آنها در زیست شناسی همواره یکی از دغدغه ی دانشجویان رشته های علوم زیستی بوده است. امروزه کاربرد آمار در علوم مختلف بر کسی پوشیده نیست. از آمار در زیست شناسی نیز مانند بقیه ی علوم بسیاراستفاده می شود.

 در این کتاب، آمار مقدماتی با تکیه بر کاربرد آن در زیست شناسی به طورکامل توضیح داده شده است. فصول اول آن تعریف های مقدماتی آمار و در فصول بعدی امید ریاضی و تعاریف پیچیده تر و فصول آخر به فرض های آماری و نامساوی های معروف اختصاص دارد.

دانلود فایل

کلید واژه ها: بیوانفورماتیک آمار زیست کتاب ریاضیات

telegram