معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

مقدمه ای بر بیوانفورماتیک

در زیست شناسی مولکولی جدید، همه تحقیقات وابسته به تهیه داده‌ها و برنامه‌های تجزیه و تحلیل آن‌ها است.این اتفاق‌نظر وجود دارد که دانشمندان زیست-پزشکی باید حداقل‌ مهارت‌های برنامه‌نویسی را کسب کنند. اما اینکه این حداقل‌ها چه میزان باشد می‌تواند جای بحث داشته باشد.

در واقع یکی از استدلال‌های مطرح شده در مورد اینکه مهارت‌های پیچیده برنامه‌نویسی لازم نیست، گستردگی برنامه‌های رایگان برای آنالیز داده‌های زیستی است که توسط متخصصان نوشته شده است.

اما آنچه مهم است و می‌توان از آن بهره برد، توسعه مهارت در استفاده از این برنامه‌ها و تفسیر هوشمندانه از نتایج حاصل از آنهاست.

این کتاب بستری را ایجاد می‌کند تا روش های مطالعه و آنالیز داده های زیستی و مهارت های لازم در استفاده از برنامه‌ها و ابزار های بیوانفورماتیکی فراهم شود.

 

دانلود فایل

کلید واژه ها: بیوانفورماتیک برنامه نویسی زیست شناسان آنالیز داده زیست شناسی مولکولی

telegram