معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

بیوفیزیک برهم‌کنش‌های پروتئین-RNA: منظر مکانیکی

 

مولکول‌های RNA نقش کلیدی در اکثر جنبه‌های زیست سلولی ایفاء می‌کنند. اما برای داشتن کارایی به همکاری با پروتئین‌ها نیاز دارند. این کتاب نحوه برهم‌کنش RNA و پروتئین‌ها برای انجام عملکردهای زیستی چون ساخت پروتئین، تنظیم بیان ژن، دفاع ژنوم، جداسازی فاز مایع و غیره را بیان می‌کند.

مباحث مطرح‌شده در این کتاب، موردتوجه پژوهشگران حوزه بیوفیزیک، بیوشیمی و زیست‌شناسی ساختاری قرار خواهد گرفت. این کتاب منبع مفیدی برای علاقه‌مندانِ سازوکارهای مولکولی و خواص گسسته کمپلکس‌های پروتئین-RNA محسوب می‌گردد. مثال‌های کلیدی چون microRNA و CRISPR/Cas که نحوه همکاری پروتئین و RNA جهت انجام علملکرد زیستی خود را نشان می‌دهند، در این کتاب بررسی شده‌اند. هم‌چنین روش‌هایی چون فلوئورسانس تک مولکول، طیف‌سنجی نیرو، بلورشناسی و مدلسازی جنبشی را پوشش می‌دهد.

 

انتشارات: Springer

نویسنده:  شرلمن جو، دیوید رودا

تاریخ انتشار اولین نسخه : 2019

دانلود فایل

کلید واژه ها: بیوفیزیک بیوشیمی زیست شناسی ساختاری پروتئین RNA

telegram