معرفی نویسنده

رایحه وفایی

دانشجوی دکترا بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

معرفی انفورماتیک پزشکی محاسباتی

 معرفی انفورماتیک پزشکی محاسباتی
 
این کتاب برای واحد درسی انفورماتیک پزشکی محاسباتی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد طراحی شده است.
تمرکز نویسنده روی روش های محاسباتی فراگیر برای آنالیز داده های پزشکی، انفورماتیک پزشکی و علوم کامپیوتر با در نظر گرفتن مفاهیم بالینی است.
روش های آماری و هوش مصنوعی مانند یادگیری ماشین که خود شامل خوشه بندی داده های زمانی، آنالیز رگرسیون، شبکه عصبی، داده کاوی و ... می شود، مباحث مطرح شده دراین کتاب هستند.

دانلود فایل

کلید واژه ها: یادگیری ماشین انفورماتیک پزشکی رگرسیون شبکه عصبی داده کاوی

telegram