پيش به سوي اتفاق هاي خوب!


در عصر اطلاعات به سر ميبريم و روزانه با حجم زيادي ديتا سر و کار داريم. روز به روز بر حجم اين ديتا افزوده ميشود و موازي با آن، نياز ما هم به مديريت صحيح ديتا بيشتر ميگردد. علم زيست شناسي از اين قاعده کلي عصر اطلاعات مستثني نبوده و اينجاست که دانش نسبتا جديدي به نام «بيوانفورماتيک» وارد عمل ميشود.

بيوانفورماتيک، مأموريت دارد تا با پياده سازي و توسعه برنامه هاي کامپيوتري و بهره گيري از الگوريتم هاي جديد، مسير را براي درک اين حجم عظيم از اطلاعات زيستي، هموار کند.

گروه زیست داده کاو کدکول، متشکل از کادري مجرب و متخصص در زمينه بيوانفورماتيک و زيست شناسي محاسباتي، رسالت خويش را آموزش و پژوهش در حوزه بيوانفورماتيک و همچنين آناليز انواع داده هاي زيستي، قرار داده و اميدوار است به بهترين شکل، وظيفه خود را در اعتلاي علم و دانش و خدمت رساني به نوع بشر، به انجام برساند.

اگر دانشجوي خوب، نتواند به نحوي شايسته ديتاهاي مقاله اش را تفسير کند، اين يک اتفاق بد است! اگر پژوهشگر خوب، نتواند نتايج پژوهش خود را به درستي تحليل کرده و ارائه دهد، اين يک اتفاق بد است! اگر بيمارستان خوب، نتواند به خوبي اطلاعات پزشکي را آناليز کند، اين يک اتفاق بد است!

دست شما را به ياري ميفشاريم. پيش به سوي اتفاق هاي خوب!

telegram