مشاوره پروژه های تحقیقاتی


ما، مجموعه ای از متخصصین در حوزه های زیست شناسی محاسباتی و بیوانفورماتیک هستیم و قادریم تا شما محقق عزیز / انستیتوی وزین را در اجرای هر چه کیفی تر و اثر بخش تر پروژه تحقیقاتی تان، مشاوره فنی بدهیم.

محققین تیم فنی گروه زیست داده پرداز کدکول را افرادی تشکیل میدهند که علاوه بر فهم جنبه های زیست شناسی یک پروژه تحقیقاتی بر زبان های برنامه نویسی مختلفی همچون Python و R تسلط دارند و در ارتباط با نرم افزارهای مربوطه در حوزه مهندسی پروتئین، الگوریتم های بیوانفورماتیک، تکنیک های Machine Learning، انواع روش های طراحی دارو، شبکه های زیستی، تحلیل اطلاعات مربوط به ژنوم، کار با Database ها و ... اطلاعات خوبی در اختیارتان قرار میدهند.

ما را مشاور امین خود بدانید...